Forebyggende vaksinasjon og tiltak mot fugleinfluensa hos stokkender i Portugal

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/189/EU av 29. mars 2010 om forebyggende vaksinasjon mot lavpatogen aviær influenza hos stokkender i Portugal og visse tiltak for å begrense forflytninger av slikt fjørfe og fjørfeprodukter av disse

Commission Decision 2010/189/EU of 29 March 2010 concerning preventive vaccination against low pathogenic avian influenza in mallard ducks in Portugal and certain measures restricting the movements of such poultry and their products

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2012)

Rettsakten godkjenner en plan som Portugal har lagt frem for Kommisjonen om forebyggende vaksinasjon av stokkender mot lavpatogen aviær influensa (LPAI). Bedriften det skal vaksineres i har en verdifull besetning av stokkender som brukes til produksjon av viltutsett.

Portugal har også tidligere (i 2007 og 2008) vaksinert mot LPAI, med gode resultater. Vaksinering, som middel til bekjempelse av AI, støttes også av EFSA og av EUs dyrehelse- dyrevelferdspanel.

Den foreliggende vaksinasjonsplanen avsluttes den 31. juli 2011. Det skal kun benyttes vaksine som er godkjent i henhold til direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004.

Vaksinerte dyr skal ikke flyttes fra bedriften, men avlives etter avsluttet produksjonsperiode. For avkom etter vaksinerte dyr vil det bli gitt visse lempninger i forhold til gjeldende forflytningsrestriksjoner; man ikke ser noen fare for smittespredning med disse dersom bedriften holdes under offentlig tilsyn og betingelsene for samhandel overholdes.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten retter seg mot Portugal.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.03.2011
Anvendelsesdato i EU
18.04.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet