Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2008 av 24. januar 2008 som endrer vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for dinoproston

Commission Regulation (EC) No 61/2008 of 24 January 2008 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards dinoprostone

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2008 og EØS-notat oppdatert 1.10.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2008 omhandler -dinoproston-, et hormon i gruppen prostaglandiner på linje med dinoprost og dinoprost tometamin som er oppført på vedlegg II til forordning 2377/90 i gruppen organiske komponenter. Dinoproston brytes hurtig ned til dinoprost i dyret, og det er derfor foreslått å oppføre dinoproston på vedlegg II til forordningen på lik linje med dinoprost og dinoprost tometamin. Vedlegg II omhandler stoffer hvor man ikke trenger å fastsette en grenseverdi for rester i animalske produkter.

Merknader
Gjeldende regelverk er "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse". Ved gjennomføring av foreliggende forordning må forskriften endres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på forhøring hos Statens legemiddelverk (SLV), Den Norske veterinærforening, Kjøttbransjens landsforening, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine, Helsetjenesten for svin og Norges veterinærhøgskole. SLV opplyser om at vi ikke har noen preparater som inneholder dinoproston med markedsføringstillatelse i Norge. Mattilsynet har ikke mottatt noen andre merknader til rettsakten.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten medfører ingen økonomsike eller administrative konsekvenser.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 24. januar 2008, og ble gjort gjeldende i EU 25. mars 2008. Den ble innlemmet i EØS-avtalen 26. september 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.01.2008
Anvendelsesdato i EU
28.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 92-93
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2008
Anvendes fra i Norge
29.09.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro