Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 961/2011 av 27. september 2011 som fastsetter spesielle vilkår for import av fôr og mat med opprinnelse i eller sendt fra Japan i etterkant av ulykken ved kjernkraftverket i Fukushima og som opphever forordning (EU) nr. 297/2011.

Commission Implementing Regulation (EU) No 961/2011 of 27 September 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Regulation (EU) No 297/2011

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 297/2011, og viderefører bestemmelsene om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan.

Virkeområdet for rettsakten er uendret og gjelder for alle fôrvarer og næringsmidler som kommer fra Japan, med unntak av produkter som har forlatt Japan før 28. mars 2011 og som er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars 2011.

Bakgrunnen for gjennomføringen av det eksisterende regelverket i en ny forordning er at forordning (EU) nr. 297/2011 har blitt endret en rekke ganger, noe som har gjort regelverket fragmentert og utilgjengelig for næringen/importørene. Europakommisjonen besluttet derfor å oppheve forordning (EU) nr. 297/2011 og videreføre reglene, med alle oppdateringer den nye forordning (EU) nr. 961/2011. Dette inkluderer oppdateringene som er fastsatt i forordningene (EU) nr. 351/2011, (EU) nr. 506/2011 og (EU) nr. 657/2011.

Den nye forordningen vil videreføre dagens krav:

- rettsakten retter seg fortsatt mot importører av næringsmidler og fôrvarer fra Japan

- alle forsendelser skal forhåndsmeldes, senest to dager før ankomst

- alle forsendelser skal følges av en erklæring (vedlegg I til forordningen) som stadfester hvor forsendelsen kommer fra et av de berørte områdene for radioaktivitet eller ikke

- der forsendelsene har sin opprinnelse i et av de berørte områdene skal forsendelsene også følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktivitet (I-131, Cs-134 og Cs-137)

- at det skal gjennomføres dokument- og identitetskontroll på alle forsendelser

- at det skal gjennomføres fysisk kontroll av produkter som kommer fra de berørte områdene med kontrollfrekvens på 10 %

- at det skal gjennomføres fysisk kontroll av produkter som kommer utenfor de berørte områdene med kontrollfrekvens på 20 %

- alle forsendelser skal holdes igjen på importstedet frem til resultatene på prøvene foreligger, maks fem døgn

- Mattilsynet skal sende rapport via RASFF og ECURIE på alle resultater på prøver som blir tatt.

Differansen i kontrollfrekvensen er begrunnet i at japanske myndigheter allerede tar prøver av produkter som kommer fra de berørte områdene som gjør det mindre nødvendig med en kontroll av disse produktene når de ankommer EU-området.

Listen med berørte områder i Japan i forhold til forordning (EU) nr. 961/2011 artikkel 2 (3) vil fortsatt bli seende slik ut: Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizuoka.

Importstedene for de omfattede produktene vil også være de samme. Animalske produkter følger reglene om importsted i direktiv 97/78/EF, mens ikke-animalske produkter skal importeres via et av de følgende steder: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn og Borg havn.

Også grenseverdiene for tillatt radioaktivitet i produktene er de samme som gjaldt for forordning (EU) nr. 297/2011. En uoffisiell oversettelse av grenseverdiene er lagt som vedlegg til dette notatet.

Forordning (EU) nr. 961/2011 har en gyldighet frem til 31. desember 2011, og forlenger gyldighetsperioden til nevnte kontrollordning. Situasjonen i Japan vil fortsatt være under fortløpende vurdering av kommisjonen og virketiden på forordningen vil kunne forlenges ved behov.

Merknader
Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Opphevelsen av forordning (EU) nr. 297/2011 og fastsettelsen av forordning (EU) nr. 961/2011 vil ikke medføre noen nye kostnader eller administrative byrder for næringen eller Mattilsynet ettersom den nye rettsakten medfører en videreføring av dagens regler, men i en ny utforming.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 27. september 2011, med ikrafttredelse 1. oktober 2011.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført som en endring til forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.09.2011
Anvendelsesdato i EU
01.10.2011
Opphører å gjelde
31.12.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2011
Anvendes fra i Norge
01.10.2011