Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/107/EF av 16. september 2009 om endirng av direktiv 98/8/EF om plassering av biocidholdige produkter på markedet og forlengelse av visse tidsfrister

Directive 2009/107/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market as regards the extension of certain time periods

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2009)

Sammendrag av innhold
Gjennom bestemmelser i direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - som er basert på svært grundige vurderinger - bidrar derfor til beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

I artikkel 16(1) i direktiv 98/8/EF er det fastsatt en overgangsperiode på ti år, som startet ved direktivets ikraftredelsesdato den 14. mai 2000, hvor medlemsstatene kan benytte nasjonale regler og praksis mht. plassering av biocidholdige produkter på markedet, herunder produkter som inneholder aktive stoffer som foreløpig ikke er ført opp på direktivets positivliste (dvs. vedlegg I, IA eller IB).

Ved artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF ble det opprettet et tiårig vurderingsprogram som også startet 14. mai 2000 og hvor alle aktive stoffene i biocidholdige produkter som var på markedet innen den datoen, og som produsenter eller importører meldte at de ville sende inn data for, systematisk skal vurderes. Dersom de etter vurderingen kan godkjennes i forhold til hensyn til menneskers og dyrs helse og miljøet føres de opp på positivlisten i direktiv 98/8/EF. I samsvar med artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF har Kommisjonen fremlagt en rapport om hvor langt arbeidet har kommet med det tiårige arbeidsprogrammet, to år før det skulle avsluttes. Basert på konklusjonene i denne rapporten forventes det at vurderingene av en del aktive stoffer ikke vil være sluttført innen 14. mai 2010. For de aktive stoffene som føres opp på direktivets positivliste, fastsatt i direktiv 98/8/EF ved beslutninger som vedtas innen 14. mai 2010, vil medlemsstatene også ha behov for en viss tid dels for å gjennomføre den relevante lovgivningen, dels for å gi, tilbakekalle eller endre godkjenninger for de relevante produktene, slik at de vil være i samsvar med de harmoniserte bestemmelsene i direktiv 98/8/EF. Når de nasjonale reglene ikke lengre gjelder ved utløpet av overgangsperioden 14. mai 2010, og det foreløpig ikke vil være fastsatt harmoniserte regler i henhold til direktiv 98/8/EF for disse aktive stoffene, vil dette være juridisk svært uheldig og problematisk. Det er derfor behov for en forlengelse av det tiårige vurderingsprogrammet slik at aktuelle produkter kan være på markedet etter eksisterende regler mens vurderingene av de aktive stoffene som er meldt inn fullføres. Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/107/EF utvides tidsfristen for det tiårige vurderingsprogrammet til 14. mai 2014 for å kunne ferdigstille vurderingen av de aktive stoffene som er omfattet av vurderingsprogrammet.

Merknader
Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennomføring av direktiv 2009/107/EF i norsk rett vil skje ved endring i biocidforskriften. Det er viktig at vurderingene av de gjenværende aktive stoffene omfattet av de tiårige vurderingsprogrammet gjennomføres. Videre er det viktig at norsk industri gis samme rammebetingelser som øvrig europeisk industri, og at norske myndigheter har tilsvarende oppdatert regelverk å følge og forholde seg til.

Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskriften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter mange forordninger, direktiver og beslutninger (både beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer på vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert. Disse dokumentene ble i tillegg publisert på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biociddirektivet gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter i både Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og har ansvar for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2009/107/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2009/107/EF ble vedtatt 16.september 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 128/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.10.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Gjennomføringsfrist i EU
14.05.2010
Anvendelsesdato i EU
14.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro