Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 220/2009 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, hva angår gjennomføringsbestemmelser som tillegges kommisjonen

Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, as regards the implementing powers conferred on the Commission

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer flere artikler i basisrettsakten forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (TSE-forordningen). Listen over bestemmelser i TSE-forordningen må gjennom en utvidet komitologiprosedyre i EU før de kan endres eller utvides. Dette medfører at når forslag om slike endringer er gitt tilslutning med kvalifisert flertall i EUs faste komité(SCFCAH), må Europaparlamentet og Rådet få det på høring før endelig fastsettelse kan skje. Denne høringen tar inntil tre måneder.

Følgende nye områder må gjennom en utvidet granskningsprosedyre:

- godkjenning av hurtigtester,

- utvidelse av listen over hvilke animalske produkter som skal omfattes av bestemmelsene i artikkel 16 om markedsføring og eksport av animalske produkter,

- godkjenning av metode som skal benyttes for å bekrefte BSE hos småfe, og

- endringer av vedleggene og av overgangsbestemmelser som har betydning for folkehelsen.

I tillegg innføres krav om en positiv risikovurdering for land som ønsker å benytte andre metoder enn de som er listet i artikkel 13, pkt.1 ved bekjempelse av TSE.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i EF-traktatens artikkel 251.

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Det anses ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepratementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne,- inkluderings- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.02.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 238-239
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.07.2011
Anvendes fra i Norge
07.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0220
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro