Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området

Tittel

Rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om forenkling av prosedyrerne for etablering av lister og offentliggørelse av opplysninger på veterinærområdet og det zootekniske området og om endring av direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF

Council Directive 2008/73/EC of 15 July 2008 simplifying procedures of listing and publishing information in the veterinary and zootechnical fields and amending Directives 64/432/EEC, 77/504/EEC, 88/407/EEC, 88/661/EEC, 89/361/EEC, 89/556/EEC, 90/426/EEC, 90/427/EEC, 90/428/EEC, 90/429/EEC, 90/539/EEC, 91/68/EEC, 91/496/EEC, 92/35/EEC, 92/65/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 94/28/EC, 2000/75/EC, Decision 2000/258/EC and Directives 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer 22 direktiver og ett vedtak for å bl.a. harmonisere og forenkle prosessen for etablering av lister over ulike typer av godkjente virksomheter (f.eks karatenestasjoner) og offentliggjøring av disse. Forenklingen ligger i at det nå vil være medlemsstatene og ikke Kommisjonen som utarbeider og publiserer de ulike listene, og disse listene ikke lenger vil fremgå av rettsakter. Lister fra tredjestater vil fortsatt bli offentliggjort av Kommisjonen.

1. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre lister og gjøre disse tilgjengelige for både andre medlemsstater og allmennheten i forhold til godkjente:
- oppsamlingssentraler og forhandlere av storfe, svin, småfe og dyr av hestefamilien,
- fjørfevirksomheter,
- sædstasjoner og sædlagre,
- embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper,
- institusjoner, institutter og sentra,
- avlsorganisasjoner,
- karatenestasjoner i medlemsstatene (for dyr importert fra tredjestater),
- nasjonale referanselaboratorier og andre godkjente laboratorier i medlemsstaten.

I tillegg er det laget hjemmel i direktivene for at kriteria for utforming av listene kan vedtas gjennom komitologi.

2. Kompetent myndighet i tredjestater skal utarbeide og ajourføre lister over godkjente sædstasjoner, sædlagre, embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper og kommunisere disse til Kommisjonen. Kommisjonen informerer så medlemsstatene om disse listene og gjør dem tilgjengelige for allmennheten. Denne forenklingen er ikke til hinder for at Kommisjonen lager beskyttelsestiltak dersom det er tvil i forhold til listene fra tredjestater.

3. Kompetent myndighet i tredjestater skal utarbeide og ajourføre lister over godkjente myndigheter i tredjeland som fører stambøker i overensstemmelse med EUs regelverk om husdyravl og kommunisere disse til Kommisjonen.

I tillegg endrer direktivet direktiv 64/432/EF art 6 (nr. 2 (a) første ledd) for å gi hjemmel til å gi regler om tuberkulosetesting av storfe etter forflytning. Dette er gjort fordi noen medlemsstater ser at det har vært vanskelig å oppfylle krav til tuberkulosetesting før forflytning av storfe. Artikkel 16 er også endret for å gi Kommisjonen, istedenfor Rådet, myndighet til endre helsesertifikater og listen over meldepliktige sykdommer.

Direktivet endrer også direktiv 92/65/EØF slik at sæd, eggceller og embryo av andre dyr enn sau, geit, dyr av hestefamilien og svin kan omfattes av direktivet. Samtidig gis det hjemmel for at regler om dyrehelsebetingelser og helsesertifikater for disse nye gruppene kan vedtas gjennom komitologi. Samhandel og import kan fortsette i henhold til nasjonale regler frem til det lages harmoniserte regler. Direktivet retter opp det som ser ut til å være en feil henvisning i direktiv 90/426/EØF.

Merknader
Rettsakten er vedtatt av Rådet med hjemmel i Romatraktaten artikkel 37.

Rettsakten krever noen mindre endringer i flere forskrifter bl.a:
- forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien,
- forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe,
- forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater, og
- forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten gir ikke administrative og økonomiske konsekvenser for andre enn Mattilsynet. Mattilsynet må utarbeide, oppdatere og offentliggjøre listene som fremgår av punkt1 over. Oppgavene er ikke genuint nye. Mattilsynet har allerede i dag ansvaret for å utarbeide og ajourføre de aktuelle listene. Det nye er at listene ikke lenger skal formidles til Kommisjonen for publisering på Kommisjonens nettside. Isteden må Mattilsynet finne en annen måte å offentliggjøre listene på, f. eks. legge dem ut på sine egne nettsider. Det bør merkes at rettsakt med mal for de listene som skal lages allerede er utarbeidet av Kommisjonen og behandlet i arbeidsgruppe husdyravl 17. oktober 2008 (se faktanotat om SANCO/1178/2008 – rev. 1). Hvilket arbeid som Mattilsynet må gjøre ift. direktiv 2008/73 kan forstås bedre dersom rettsakten sees i sammenheng med utkast til rettsakt om mal for listene. At det i direktivene 64/432/EF og 92/65/EØF tas inn nye hjemler for å utvikle regelverk, får i denne omgang ingen konsekvenser. Konsekvenser vil først bli utløst når hjemlene tas i bruk, dvs. ved fastsettelse av nye rettsakter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Næringen er ennå ikke hørt. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Direktivet skal oppfylles innen 1. januar 2010 i EU. Høring av forskriftsendringer bør skje nærmere 2010. Direktivet er tatt til orientering av SUMP 14. oktober 2008 i påvente av oppdatert notat. FKD er angitt som hovedansvarlig departement i tillegg til LMD pga. endringene til direktiv 91/496/EØF.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.02.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2008
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 48-62
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2010
Anvendes fra i Norge
25.06.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro