Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1047 av 5. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over forsvarsrelaterte produkter i samsvar med den ajourførte versjonen av Den europeiske unions fellesliste over militært utstyr av 17. februar 2020

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1047 of 5 March 2021 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the updating of the list of defence-related products in line with the updated Common Military List of the European Union of 17 February 2020

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2023)

Samandrag av innhald

Føremålet med rettsakta er å oppdatering av ICT-direktivet (2009/43/EC) i tråd med oppdatering av Common Military List of the European Union av 17. februar 2020. EU si liste over forsvarsmateriell er allereie innarbeida i norsk rett gjennom Vedlegg I Liste I – forsvarsrelaterte varer (2020) til forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718 (eksportkontrollforskriften). ICT-direktivet er elles innarbeida i eksportkontrollforskriften kapittel 3 og 4. Endringsdirektivet medfører ingen substansendringar i ICT-direktivet, ei heller i norsk rett.

Eksportkontrollforskriften utgjer det operative heimesverktøyet for Utanriksdepartementet si gjennomføring av eksportkontroll, herunder ramma for lisensplikt. Eksportkontrollforsrkiften sine vedlegg I og II omfattar kontrollister for lisenspliktige varer og teknologi. Kontrollistene er eit resultat av forhandlingar i dei multilaterale eksportkontrollregimene Noreg er medlem av. På bakgrunn av forhandlingane i dei multilaterale eksportkontrollregimene, set EU saman to kontrollister: Liste I (forsvarsrelaterte varer) og Liste II (fleirbruksvarer). Når EU kjem med nye varelister, oppdatere ein eksportkontrollforskriften rutinemessig. Dette skjer kvart år i samband med EU si oppdatering. Siste oppdatering av Common Military List of the European Union var 21. februar 2022. Oppdateringa skjer rutinemessig som følgje av endringar vedteke i Wassenaar-samarbeidet, normalt ein gong per år. Desse endringane fører til at eksportkontrollforskriften må oppdaterast iht. Vedtak i det nemnte Wassenaar-samarbeidet.

Merknadar

Gjeldande norsk lovgjeving

ICT-direktivet er EØS-relevant og innarbeida i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718. Lista over forsvarsrelaterte produkt er innarbeida som vedlegg til forskriften.

Rettslege konsekvensar

Lista over forsvarsrealterte produkt må takast inn som nytt vedlegg I til forskrift som nemnt over når nye oppdateringar kjem frå EU.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Rettsakta får ingen økonomiske konsekvensar i Noreg for private.

Rettsakta får ingen konsekvensar i Noreg for offentlige myndigheiter.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta følgjer hurtigprosedyren og vert ikkje handsama i Spesialutvalet for indre marked. Utanriksdepartementet finn retteakta EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L1047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro