Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1047 av 5. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over forsvarsrelaterte produkter i samsvar med EUs ajourførte fellesliste over militært utstyr av 17. februar 2020

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1047 of 5 March 2021 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the updating of the list of defence-related products in line with the updated Common Military List of the European Union of 17 February 2020

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Direktiv 2009/43/EF finder anvendelse på forsvarsrelaterede produkter, der er anført i bilaget. Dette bilag skal være i nøje overensstemmelse med Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr.

(2) Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr blev vedtaget af Rådet den 19. marts 2007 og er blevet ajourført flere gange. Den 17. februar 2020 vedtog Rådet en ajourført fælles EU-liste over militært udstyr. Det er derfor nødvendigt at ajourføre listen over forsvarsrelaterede produkter i bilaget til direktiv 2009/43/EF.

(3) Direktiv 2009/43/EF bør derfor ændres.

(4) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet