Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2054 av 8. november 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer

Commission Directive (EU) 2017/2054 of 8 November 2017 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2018)

Sammendrag av innhold
Ved endringsdirektiv 2017/2054 erstattes, for åttende gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrealterte produkter til direktiv 2009/43 EF, ICT direktivet. Dette skjer rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT direktivet.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning
ICT-direktivet er EØS relevant og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmatriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013.

Listen over forsvarsrealterte produkter er vedlegg til forskriften.

Rettsligekonsekvenser
Listen over forsvarsrealterte produkter må tas inn som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for indre marked. Utenriksdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer i selve ICT-direktivet.

Status
Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 8. november 2017 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstaene iverksetter direktivet innen 5. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.11.2017
Gjennomføringsfrist i EU
28.02.2018
Anvendelsesdato i EU
05.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L2054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro