Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2051 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF

Commission Recommendation (EU) 2018/2051 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of repair and maintenance as referred to in point (d) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten viderefører politikken i direktiv 2009/43/EF som er iverksatt i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer,teknologi og tjenester.

Den har til hensikt å harmonisere bruken av generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres kontraktører innen EØS, nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. (a) og nevnte forskrift Kap. 3 §10 bokstav d)

Harmoniseringsarbeidet vil også dekke de øvrige tilfellene i nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. og nevnte forskrift Kap. 3 §10.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2020
Anvendes fra i Norge
11.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018H2051
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro