Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/94/EU av 28. november 2011 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive 2011/94/EU of 28 November 2011 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 28. november 2011 direktiv 2011/94/EU endringsdirektiv til direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv).

Artikkel 1 nr. 1 i tredje førerkortdirektiv fastsetter at alle medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal førerkortmodel med basis i modellen i vedlegg 1 til direktivet. Tredje førerkortdirektiv trer i kraft 19. januar 2013, og den nye modellen skal benyttes fra samme dato.

Endringer:

På grunn av ikrafttredelsen av Lisboatraktaten endres alle referanser til "Community" på førerkortmodellen til "European Union".

Bulgaria og Romania tas inn i listen over land i punkt (3) punkt (c), og på baksiden av førerkortmodellen tas også ordet "førerkort" på bulgarsk og rumensk med.

Tredje førerkortdirektiv innfører nye førerkortklasser, og en oppdatering av førerkortmodellen er nødvendig av den grunn. Dette gjelder de nye førerkortklassene AM (moped) og A2 (mellomtung motorsykkel).

I punkt (3), som gjelder baksiden av førerkortet, er datoformatet i punkt 10 og 11 på førerkortets bakside endret til dato.måned.år (DD.MM.YY).

Endringsdirektiv inneholder også en tegning av den nye førerkortmodellen.

Endringsdirektivet skal være implementert i regelverket innen 30. juni 2012.

Merknader
Rettsakten er EØS-relevant og må implementeres i norsk regelverk. Implementering må skje ved endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort vedlegg 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Den norske førerkortmodellen må endres. Det må utarbeides en ny layout for førerkortene, og nye råkort må produseres. Opplag av gamle råkort må destrueres når den nye modellen innføres. Dette kan gjennomføres innenfor Statens vegvesens tildelte ressurser.

Gebyret for førerkortet er beregnet ut fra prinsippet om kostnadsriktighet. Den nye modellen vil ikke medføre stor økning i utgifter for den enkelte førerkortinnehaver. En ny avtale med førerkortprodusent vil likevel kunne medføre at den generelle prisstigningen i samfunnet vil påvirke kostnadene til en viss grad. Valg av layout og sikkerhetselementer vil også påvirke prisen. På bakgrunn av at tunge førerkortklasser må fornyes hvert femte år, vil antakelig volumet på førerkortproduksjonen gå opp, noe som igjen kan gjøre prisen for det enkelte førerkort lavere.

Statens vegvesens førerkortproduksjon skal ut på nytt anbud 1. januar 2013 og det er derfor usikkerhet knyttet til prisene som vil bli oppnådd gjennom anbudet. Volumet vil gå opp, da førerkort, DIFAS-kort og yrkessjåførbevisene samles i samme anbud. Både produksjonsprisen og porto vil ha innvirkning på kostnadene. Norge vurderer ikke innføring av microchip i denne omgang, og dette vil holde prisene på førerkortene nede.

Vurdering
Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant. Endringene anses hensiktsmessige og må implementeres i norsk rett ved endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort vedlegg 3.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet tilskrev Kommisjonen med merknader til datoformatet for utstedelsesdato og utløpsdato på baksiden av førerkortet. Brevet ga uttrykk for at det var ønskelig med et datoformat hvor årstallet hadde fire siffer i stedet for to, slik at det ikke ville oppstå misforståelser om hvilket tall som var dagen og hvilket tall som var årstallet. Dette ble ikke tatt hensyn til. Kommisjonen påpeker at framsiden av førerkortet viser datoen med fire siffer i årstallet, og at førerkortinnehaveren derfor kan kontrollere årstallet ved å se på framsiden av førerkortet.

Status
Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 28. november 2011. Det er publisert i Official Journal 29. november 2011. Endringsdirektivet skal være implementert i regelverket innen 30. juni 2012 og trer i kraft når tredje førerkortdirektiv trer i kraft 19. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2011
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2012
Anvendelsesdato i EU
19.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 816-819
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.04.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2012
Anvendes fra i Norge
01.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0094
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro