Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive 2014/85/EU of 1 July 2014 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016

Fra 2016 vil kjøring i tunneler bli en obligatorisk del av førerprøven i områder hvor dette er mulig. Teoriprøven skal også kunne teste at kandiatene kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunneler. De nye reglene er en oppfølging av EUs arbeid med styrking av tunnelsikkerhet og inngår i en endring til førerkortdirektivet som EØS-komiteen 2014 vedtok å innlemme i EØS-avtalen og en norsk gjennomføringsforskrift trer i kraft 31. desember 2015. Endringsdirektivet introduserer også helsekrav for bilførere med obstruktiv søvnapné, som ifølge studier utgjør en av de høyeste risikofaktorene for ulykker med motorkjøretøy.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.09.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort. Direktivet gjør endringer i vedlegg II som gjelder krav til innhold i teoretisk og praktisk førerprøve og i vedlegg III som gjelder helsekrav for førerkortinnehavere. Direktivet retter også opp en feil i vedlegg II til førerkortdirektivet som skjedde i forbindelse med kommisjonsdirektiv 2012/36/EU som endret førerkortdirektivet.

Det er gjort store forbedringer når det gjelder tunnelsikkerhet i EU. For å sikre full effektivitet av disse forbedringene er det nødvendig å sikre at førere kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunneler, og kan anvende disse under egen kjøring i trafikk. På bakgrunn av dette er "sikker kjøring i tunneler" ("safe driving in tunnels") tatt inn i vedlegg II som et nytt punkt i opplistingen over temaer som teoriprøvene i alle klasser skal inneholde. Tunneler tas også inn i listen over elementer som kandidaten skal testes i under kjøring under praktisk prøve, dersom det er tilgjengelig . Dette tas inn som tema for alle førerkortklasser.

I vedlegg II til direktiv 2006/126/EF som gjelder krav til innhold i førerprøvene ble det i kommisjonsdirektiv 2012/36/EU tatt inn en bestemmelse om at medlemsstatene kan velge å ikke sette begrensing av føreretten til automatgirede kjøretøy i klassene C, CE, D, eller DE når søkeren allerede innehar førerkort i en av følgende klasser: B, BE, C, C1, C1E, D, D1 eller D1E. I denne oppramsingen ble klasse DE uteglemt. Denne feilen er rettet opp i dette endringsdirektivet.

Siden vedtakelsen av direktiv 2006/126/EF om førerkort har det skjedd en vitenskapelig utvikling når det gjelder medisinske tilstander som kan påvirke evnen til å kjøre. Dette gjelder spesielt beregning av risiko for trafikksikkerheten og effektiviteten av medisinsk behandling for å forhindre slik risiko. Det har den senere tid kommet et antall studier og undersøkelser som bekrefter at obstruktiv søvnapné utgjør en av de høyeste risikofaktorene for ulykker med motorkjøretøy. Tilstanden kan derfor ikke lenger ignoreres i europeisk førerkortregelverk. På bakgrunn av dette er det i vedlegg III til direktiv 2006/126/EF om førerkort tatt inn helsekrav for bilførere med obstruktiv søvnapné.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringer i trafikkopplæringsforskriften:

Norge valgte å benytte seg av unntaket fra begrensing av føreretten til automatgirede kjøretøy, som nevnt over. Unntaket ble implementert i trafikkopplæringsforskriften § 29-8 i tråd med ordlyden i direktivet. Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU retter opp feilen som skjedde da klasse DE ikke ble tatt med. Dette medfører at § 29-8 i trafikkopplæringsforskriften må oppdateres i tråd med dette.

Endringer i læreplaner og interne retningslinjer:
I vedlegg II til direktiv 2006/126/EF som gjelder krav til innhold i førerprøvene tas sikker kjøring i tunnel inn som et tema som skal være med i teoriprøvene for alle klasser. Teoriprøvene i enkelte klasser i Norge inneholder allerede spørsmål om dette, mens i noen klasser må teoriprøvene oppdateres med nye spørsmål.

Kjøring i tunnel tas også inn som en ferdighet som testes under praktisk prøve i alle klasser. Kjøring i tunnel vil implementeres i kjørerutene og bli en del av praktisk førerprøve, der det er tilgjengelig. Norge har obligatorisk opplæring i alle klasser og det foreligger læreplaner for denne opplæringen. Det finnes også interne retningslinjer for gjennomføring av praktiske førerprøver. I tunge klasser er det allerede tatt inn noe om kjøring i tunnel, men alle læreplaner og interne retningslinjer må gjennomgås og oppdateres i tråd med direktivet.

Endringer i førerkortforskriften:
Vedlegg 1 om helsekrav må endres. Obstruktiv søvnapné har ikke vært regulert i direktivet tidligere. Tilstanden har heller ikke vært regulert nasjonalt i førerkortforskriften. Den har heller ikke vært omtalt i Helsedirektoratets retningslinjer til fylkesmennene i førerkortsaker.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller for det private, utover det som er nevnt ovenfor.

Endringene i krav til temaer for førerprøvene medfører muligens at opplæring som gjennomføres av trafikkskolene må endres noe. Det antas imidlertid at kjøring i tunneler allerede er et naturlig tema under opplæringen.

Da helsekrav for førere med obstruktiv søvnapné ikke har vært regulert eksplisitt i norsk rett er det vanskelig å si om de nye kravene vil innebære en strengere behandling av disse tilfellene enn tidligere. Det antas at fylkesmennene har gjort en skjønnsmessig vurdering av føreren i den enkelte sak.

Sakkyndige instansers merknader
Det bemerkes at det ikke er innhentet Helsedirektoratets vurdering av dagens praksis for behandling av saker der føreren har obstruktiv søvnapné. Videre regulering må avklares i samarbeid med helsemyndighetene.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2014
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2015
Anvendelsesdato i EU
31.12.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2015
Anvendes fra i Norge
31.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro