Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/612 av 4. mai 2020 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive (EU) 2020/612 of 5 May 2020 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2020)

Sammendrag av innhold

Direktivet er et endringsdirektiv direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Endringsdirektiv inneholder to endringer til direktivets vedlegg II.

I vedlegg II punkt 5.1.3 er det beskrevet at dersom en førerkortinnehaver avlegger førerprøve i klasse C, CE, D eller DE med autmatgir, kan meldemsstatene velge å ikke påføre kode 78 som begrenser føreretten til automatgir dersom vedkommende allerede har førerett for manuelt gir i underliggende klasser. I endringsdirektivet tilføyes klassene BE, C1, C1E, D1 og D1E til lista over klasser hvor man kan unnlate å påføre kode 78 dersom førerkortinnehaveren har førerett for mantuelt gir i underliggende klasse. Det er en forutsetning at kandidaten ved prøven ble testet i henhold til punkt 8.4 i vedlegg II ved den praktiske prøven (bl.a. å velge manuelt gir når det er nødvendig). 
 
I punkt 5.2 i vedlegg II endres kravet til slagvolum for motorsykler som benyttes til praktisk prøve i klasse A2 fra et krav om minst 400 cm3 til et krav om slagvolum på minst 250 cm3. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forskrift 10. januar 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. må endres

I § 29-8 annet ledd må klasse BE tilføyes i opplistingen av klasser som ikke skal begrenses til manuelt gir dersom førerkortinnehaveren har en underliggende klasse uten begrensning. Regelverket er ellers i tråd med de foreslåtte endringene i direktivets vedlegg II punkt 5.1.3.

I § 30-1 tredje ledd annen setning må kravet til slagvolum for prøvekjøretøy klasse A2 endres fra 395 cm3 til 250 cm3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Endringsdirektivet vurderes som akseptabelt og er EØS-relevant.

Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status

Direktivet ble vedtatt 4. mai 2020 som direktiv 2020/612.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2020
Gjennomføringsfrist i EU
01.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.07.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.10.2020
Anvendes fra i Norge
01.11.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0612
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro