Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

(Draft) Commission Directive amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) De gældende særlige bestemmelser vedrørende medlemsstaternes mulighed for at beslutte, at der ikke skal anføres begrænsninger på kørekortet for indehavere af kørekort til køretøjer af kategori C, CE, D og DE, bør udvides at til omfatte indehavere af kørekort til køretøjer af kategori BE, C1, C1E, D1 og D1E, hvis ansøgeren allerede har kørekort til et køretøj med manuelt gear i mindst én af følgende kategorier: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E.

(2) Udvidelsen bør foretages på baggrund af den tekniske udvikling, især for at tage højde for transportindustriens øgede udvikling og anvendelse af mere moderne, sikrere og mindre forurenende køretøjer, der er udstyret med en bred vifte af halvautomatiske, automatiske eller hybride transmissionssystemer. Desuden vil forenklingen af de gældende begrænsninger for kørsel med køretøjer med automatgear reducere den administrative eller finansielle byrde på interessenterne, herunder små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, der er aktive på vejtransportområdet.

(3) Kravene til motorcykler af kategori A2, der anvendes til den praktiske prøve, bør tilpasses i lyset af den tekniske udvikling, især udviklingen af forbrændingsmotorer og chassiser og den bredere anvendelse af elektriske motorcykler. Tilpasningen af prøvekøretøjernes tekniske specifikationer bør desuden sikre, at kørekortansøgere prøves i køretøjer, der er repræsentative for den kategori, som kørekortet udstedes for.

(4) Direktiv 2006/126/EF bør derfor ændres.

(5) I henhold til fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(6) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Kørekortudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet