Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1106 av 7. juli 2016 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive (EU) 2016/1106 of 7 July 2016 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 7. juli 2016 endringsdirektiv 2016/1106 om endring av av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv)

Endringsdirektivet gjelder oppdatering av tredje førerkortdirektiv vedlegg III om helsekrav. Bakgrunnen for endringen er at den vitenskapelige kunnskapen om medisinske tilstander har endret seg siden vedtakelsen av tredje førerkortdirektiv, og det er derfor et behov for å oppdatere bestemmelsene om hjerte-og karsykdommer og diabetes, slik at helsekravene i direktivet gjenspeiler den nyeste kunnskapen.

Fristen for implementering av endringsdirektivet er 1. januar 2018.

Diabetes
De nye direktivbestemmelsene omfatter den seneste medisinske forståelsen av diagnose og behandling (spesielt vedrørende hypoglykemi), samt tar i betraktning risikoen som er forbundet med kjøring i gruppe 1 (lette klasser). I endringsdirektivet også høyde for at feltet er i utvikling, og at det derfor er behov for fleksibilitet for medlemslandene. Kommisjonen har derfor tatt inn en bestemmelse som gir nasjonale myndigheter en mulighet til å vurdere at det i spesielle enkeltsaker, der konkrete omstendigheter vedrørende pasienten kan forsvare utstedelse eller fornyelse av førerkort, kan gjøres unntak fra bestemmelsene, under streng medisinsk kontroll.

Hjerte- og karsykdommer
De nye direktivbestemmelsene skiller mellom tilstander der førerkort generelt kan utstedes eller fornyes dersom visse vilkår er oppfylt, og tilstander der førerkort som en generell regel ikke skal utstedes eller fornyes. For tilstander som faller inn under sistnevnte alternativ, er medlemslandene gitt en mulighet for relevant nasjonal medisinsk myndighet å vurdere om det i begrunnede enkelttilfeller skal gis unntak hvis det er klart at føreren ikke utgjør en økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette gir medlemslandene mulighet til å ta hensyn til individuelle særtrekk hos den enkelte fører, samt tilpasse reglene til fremtidig utvikling i feltet.

Det er i tillegg tatt inn bestemmelser som gir medlemslandene muligheten til å begrense utstedelse eller fornyelse av førerkort til personer med hjerte- og karsykdommer som ikke er dekket i vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det ble i stor grad tatt høyde for de nye direktivbestemmelsene i endring av vedlegg 1 til førerkortforskriften som trådte i kraft 1 oktober 2016. Det kan bli behov for enkelte mindre presiseringer i kravene til hjerte- og karsydommer. Det vil også bli vurdert å benytte seg av den mulighet som direktivet gir til å gi førere i førerkortgruppe 1 som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi mer individuell vurdering og oppfølging av behandlende lege.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Bestemmelsene om hjertesykdom for innehavere av førerkortgruppe 2 (i Norge gruppe 2 og 3) har betydning for enkelte gruppers mulighet for fortsatt deltakelse i arbeidslivet, og kan dermed få trygdeøkonomiske konsekvenser. Videre kan endringer i helseattesten eventuelt føre til økte kostnader for å få utstedt helseattesten. Ut over dette får direktivet ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relvant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet innebærer som nevnt en oppdatering av allerede eksisterende helsekrav, og tar høyde for at feltet er i utvikling. De någjeldende kravene etter førerkortforskriften vedlegg III er implementert i førerkortforskriften vedlegg 1.

Direktiv vurderes som akseptabelt, og anses å være EØS-relevant.

Status
Forslaget ble vedtatt i skriftlig prosedyre i EUs Førerkortkomite 19. februar 2016, og ble sendt over til Rådet og Europaparlamentet samme dag. Direktivet ble vedtatt 7. juli 2016

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2016
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 409-413
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L1106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro