Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/933 av 29. juni 2018 om retting av den tyske versjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive (EU) 2018/933 of 29 June 2018 correcting the German language version of Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Der er konstateret fejl i den tyske udgave af direktiv 2006/126/EF, nærmere bestemt i punkt 6.1 og 6.4, for så vidt angår synet, i bilag III om mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motorkøretøj. Fejlene blev indført ved Kommissionens direktiv 2009/113/EF .

(2) Den tyske udgave af direktiv 2006/126/EF bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Kørekortudvalget —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2018
Gjennomføringsfrist i EU
22.07.2019
Anvendelsesdato i EU
11.07.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet