Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/933 av 29. juni 2018 om retting av den tyske språkversjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive (EU) 2018/933 of 29 June 2018 correcting the German language version of Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.8.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2018/933 retter enkelte feil i den tyske språkversjonen av direktiv 2006/126/EC. Dette gjelder helsekravene vedrørende syn i vedlegg III til direktivet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet har ingen rettslige konsekvener for norsk regelverk

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke ansett nødvendig å innhente merknader

Vurdering
Direktivet har ingen betydning for norsk regelverk eller praksis

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 29. juni 2018.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2018
Gjennomføringsfrist i EU
22.07.2019
Anvendelsesdato i EU
11.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0933
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro