Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1013 av 16. april 2019 om forhåndsmelding av forsendelser av visse kategorier av dyr og varer som innføres til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1013 of 16 April 2019 on prior notification of consignments of certain categories of animals and goods entering the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.8.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi en god og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp regler for forhåndsmelding av alle forsendelser med dyr og produkter omfattet av art. 47(1) i OCR. Hovedregelen er at operatøren skal forhåndsmelde forsendelsen til den kompetente myndigheten ved grensekontrollstasjonen på stedet der forsendelsen først ankommer EU/EØS. Dette skal gjøre minst en arbeidsdag før den forventede ankomsten av forsendelsen til grensekontrollstasjonen.

Det er videre gikk et unntak fra denne hovedregelen der logistiske utfordringer kan den kompetente myndigheten redusere forhåndsmeldingsfristen til minst fire timer før ankomst. Dette er særlig knyttet til flyfrakt med korte perioder for planleggingen av transporten av disse forsendelsene. For ubehandlet tømmer og saget og fliset trevirke kan den kompetente myndigheten utvide fristen til forhåndsvarsling minst fem arbeidsdager før beregnet ankomst av forsendelsen. Dette er begrunnet i at grensekontrollstasjonen for slike produkter ofte er fjerntliggende og kompetent myndighet trenger tid til å planlegge kontrollen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører disse reglene om medføre et behov for å rydde i dagens norske instruks angående opplæring av grensekontrollpersonell, forskrift 14. februar 2003 nr. 253 om instruks om grensekontrollstasjoner mv, avsnitt IV pkt. 2.1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet, og vil bidra til at Mattilsynet lettere kan planlegge sin kontrollvirksomhet ved grensekontrollstasjonene der de er første sted inn i EU/EØS. For næringen vil dette kravet medføre en liten økonomisk og administrativ byrde ved at et slikt krav ikke foreligger for animalske produkter i dagens regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir en grunnregel om at alle forsendelser omfattet av OCR art. 47(1) må forhåndsvarsles til grensekontrollstasjonen der de passerer inn i EU/EØS minst en arbeidsdag før beregnet ankomst av forsendelsen til grensekontrollstasjonen. Man har allerede i dag et krav om dette for kontroll av ikke-animalske produkter, men ikke tilsvarende for de animalske produktene. Med varsling en arbeidsdag før ankomst vil man hjelpe grensekontrollen med å planlegge arbeidsdagen og bidra til å gjøre kontrollen mer smidig.

KOM har skjønt at logistikken av forsendelser kan i blant være krevende med korte tidsfrister fra da forsendelsen forlater lageret til den er lastet om bord et fly. Derfor har KOM gitt mulighet for å korte ned forhåndsmeldingsfristen ned til minst fire timer før ankomst for å ta høyde for disse situasjonene. Motsatt, ser KOM at forsendelser med ubehandlet tømmer og saget og fliset trevirke som ankommer fjerntliggende grensekontrollstasjoner gjør at kompetent myndighet trenger mer tid til å planlegge kontrollen og har lagt opp til en minimumsfrist på fem arbeidsdager for disse.

Disse fristene gir myndigheten en god mulighet til å planlegge sin kontrollvirksomhet og bidra til å gjennomføre kontrollen mer effektivt. Det vil være en liten kostnad for næringen i forbindelse med forhåndsmeldingen, men dette vil til gjengjeld bidra til å mer effektiv tidsbruk ved kontrollen som kan komme næringen til gode ved å få forsendelsen raskere gjennom.

Det forutsettes at OCR (2017/625) som denne rettsakten er basert på, tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det jobbes med en strategi for en samlet høring av OCR-rettsaktene på importområdet.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 16. april 2019, og kunngjort 21. juni 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.04.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro