Forhåndsvarsel ved utstedelse av eksporttillatelse for narkotikaprekursorer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 297/2009 av 8. april 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1277/2005 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangstoffer for narkotika og til rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåkning av handel med utgangstoffer for narkotika mellom Fellesskapet og tredjeland

Commission Regulation (EC) No 297/2009 of 8 April 2009 amending Regulation (EC) No 1277/2005 laying down implementing rules for Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and for Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2010)

Sammendrag av innhold

1 Innledning:
Formålet med forordning (EF) nr. 297/2009 er å endre forordning (EF) nr. 1277/2005 i forhold til forhåndsvarsel av utstedelse eksporttillatelse. Bakgrunnen er ønske om å føre kontroll med handelen av prekursorer. I noen mottaksland er utstedelse av importtillatelse avhengig av utstedt eksporttillatelse i avsenderlandet. EØS-medlemslandene har forpliktet seg til å underette en rekke tredjeland om når de kan forvente å motta en varesending som inneholder prekursorer, eventuelt en søknad om importtillatelse.

Forordning (EF) nr. 1277/2005 inneholder gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåkning av handel med narkotikaprekursorer mellom fellesskap og tredjeland. Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) 273/2004 om narkotikaprekursorer omfattes av EØS-avtalen. Forordningen harmoniserer bestemmelsene vedrørende markedsføring av stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer. Rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåkning av handel med narkotikaprekursorer mellom fellesskap og tredjeland omfattes ikke av EØS-avtalen. Av den grunn er det bare forordningens gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004, som gjelder for Norge.

Ut fra ønsket om i størst mulig grad å harmonisere landenes forvaltning av regelverket for intern handel samt ønsket om å harmonisere regelverkene for henholdsvis intern og ekstern handel med prekursorer, utdyper forordning 1277/2005 de mer generelle kravene som er fastsatt i henholdsvis forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005. Forordning (EF) nr. 1277/2005 inneholder gjennomføringsbestemmelser vedrørende ansvarlig medarbeider, utstedelse av lisens, registrering av virksomhet, levering av opplysninger, forutgående eksportanmeldelser og tillatelse til import og eksport av narkotikaprekursorer.

2. Type endringer
Endringene i forordning 297/2009 gjelder tilføyelser og sletting i listen over land som ønsker å bli forhåndsvarslet før eksporttillatelse utstedes. Dette gjelder eksporttillatelser av stoffene i kategori 2 og 3 i vedlegg IV i forordning 1277/2005.

Den første endringen gjelder Romania, som nå er et medlemsland og skal dermed slettes fra listen over 3. land.

Den andre endringen gjelder tilføyelser av landene Canada, Maldivene, Oman og Republikken Korea. Det ønskede forhåndsvarslet gjelder ulike stoffer for hvert enkelt land.

Merknader

1. Norsk regelverk
Med hjemmel i Legemiddelloven er handel av narkotikaprekursorer regulert i to forskrifter. Den første gjelder handel innenfor EØS-området; forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 273/2004 av 11. februar 2004 om narkoitkaprekursorer av 17. febaruar 2006 nr 262. Den andre gjelder handle mellom Norge og tredjeland; forskrift om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika mv. av 17. februar 2006 nr 263. Forskriften inneholder lister over stoffer i tre ulike kategorier. Listens kategorisering av stoffer er også knyttet opp mot vilkår om eksporttillatelse ved eksport til en rekke tredjeland. Forskriften inneholder ingen bestemmelser om at Statens legemiddelverk skal forhåndsvarsle den kompetente myndighet i det aktuelle tredjelandet. Slik varsling foretas i praksis av Statens legemiddelverk straks en søknad om eksporttillatelse mottas fra en virksomhet i Norge som ønsker å eksportere prekursorer til et tredjeland på listen.

2. Behov for endringer
Forordningen innbærer at Norge må endre listen over hvilke land det forutsettes eksporttillatelse for i forskrift av 17. februar 2006 nr 263 vedrørende Romania, Oman og Republikken Korea. Maldivene og Canada står allerede oppført i forskriften.

Endringen innebærer neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for norske myndigheter, men innebærer en økt byrde for virksomhetene som ønsker å eksportere prekursorer til nevnte land.

Sakkyndige instansers merknader
Statens legemiddelverk har vurdert forordningen og anser den som relevant og akseptabel.

Rettsakten behandles ved skriftlig prosedyre i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten anses ikke som relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EF) nr. 297/2009 ble vedtatt i kommisjonen 8. april 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2009
Anvendelsesdato i EU
29.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet