Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1905 av 22. oktober 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 når det gjelder dioksinkontroll av oljer, fett og produkter avledet av dem

Commission Regulation (EU) 2015/1905 of 22 October 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the dioxin testing of oils, fats and products derived thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten følger standardprosedyren.

Som en følge av påvist høgt dioksininnhold i visse fôrvarer i EU-markedet, ble regelveket for prøvetaking og analyser for dioksinkontroll innskjerpet i 2012. Særlig gjaldt det vegetabilsk fett og fettblandinger, men også animalsk fett og fiskeolje. Det ble samtidig vedtatt at endringene skulle revurderes etter to år. Rettsakten som først foreligger nå, er resultatet etter en ny gjennomgang og langvarig diskusjon av regelverket i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer. Rettsakten fører til endringer i vedlegg II i forordning (EF) nr. 183/2005 om fôrhygiene, fôrhygieneforordningen. Noen av bestemmelsene er forenklet, men det er også kommet til noen nye. Viktigste endringer er:

• Nye definisjoner av "Produkter avledet av vegetabilske oljer og fett", "Fettblanding" og "Raffinert olje eller fett". Dette for å presisere forordningens virkeområde og unngå misforståelser mht. hvilke fôrmidler som skal prøvetas..

• I avsnittet Produksjon er det tatt inn at ved merking skal en ved navnsettingen av fôrmidler bruke navnet som er oppført i fôrmiddelkatalogen.

• I avsnittet (nytt navn) Dioksinovervåking av oljer, fett og avledede produkter, er de fleste endringene foretatt. Virksomhetsgruppene det henvises til i punktene a-h har fått tydeligere navn som sier i klartekst hvilke det gjelder f.eks. Biodieselvirksomheter som omsetter fôrvarer. Batchstørrelsen for uttak av fôrvareprøver til dioksinanalyser er 1 000 tonn der ikke annet er sagt. For fôrvirksomheter som produserer eller bearbeider animalsk fett, er den hevet fra 2 000 til 5 000 tonn. Det er ingen endringer i bestemmelsene for virksomheter som produserer fiskeolje. Virksomheter som blander fett skal også prøveta visse "restprodukter" fra kjemisk raffinering, og gjennomføringen skal inngå som en del av virksomhetens HACCP-plan, dvs. bygge på egen risikovurdering. Bestemmelsene om dioksinkontroll gjelder også importører av fôrvarer innenfor rettsaktens virkeområde. Importører som omsetter fôrvarer skal prøveta og analysere for dioksiner i enhver batch av kokosolje, animalsk fett, fiskeolje, fett og olje gjenvunnet fra næringsmiddelvirksomheter og visse fôrtilsetningsstoffer framstilt av vegetabilske oljer. Det er presisert at dersom fôrvarer som krever dioksinanalyser er dokumentert analysert for dioksiner ved et akkreditert laboratorium på et trinn tidligere i kjeden, er det ikke nødvendig å ta nye prøver av dem hos neste virksomhet. Det forutsetter at den videre prosessen ikke vil medføre eller øke dioksinforurensing av fôrvaren. Sammenhengen mellom hver batch og analysebeviset som foreligger skal gå tydelig fram for å ivareta sporbarhetskravene.

Ingen andre avsnitt i vedlegg II er foreslått endret.

Forslaget til rettsakt ble votert i SCPAFF, seksjon fôrvarer den 3. juni 2015, et land avholdt seg fra å stemme. Nå er rettsakten fastsatt som en forordning i EU. Denne versjonen har ingen betingelser om at og når den skal revurderes igjen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten fører til endringer i forskrift 14. januar 2010 nr. 39 om fôrhygiene, fôrhygieneforskriften. Det er bare forskriftens vedlegg II som blirendret.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten var på høring mens den var på forslagsstadiet, og det ble ikke mottatt høringssvar. Det skyldes sannsynligvis at den berører få norske fôrvirksomheter, og fordi den ikke fører til endringer for enkelte av dem den gjelder.

Mattilsynet kan få noe merarbeid, dersom nye virksomheter innenfor rettsaktens virkområde søker godkjenning. Avhengig av hvilke aktiviteter slike virksomheter har og hvilke fôrvarer de håndterer, kan det bli aktuelt å endre noe i OK-programmet for dioksinkontroll av fôvarer. Dette må vurderes etter hvert. Siden forskriftsendringen også omfatter importører av visse fôrvarer, kan eventuelt denne gruppen virksomheter trenge oppfølging og tilsynsbesøk.

Virksomheter får nytt regelverk å forholde seg til, med både lempinger i krav og nye krav for dem som allerede er etablert. Det vil neppe føre til økte kostnader for disse, da omfanget av prøver og analyser er noe redusert. For nye virksomheter som etableres vil det føre til kostnader med prøvetaking og analyser for dioksinkontroll av fôrvarer, og de er relativt dyre. Dessuten må de tilpasse HACCP-systemet sitt til kravene i forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke mange virksomheter i Norge som er innenfor rettsaktens virkeområde i dag. Endringene vil ikke få negative konsekvenser for de etablerte. Det er positivt at importører er spesielt nevnt i forslaget, da det har vært noe tvilsom handel med fettblandinger i EU tidligere. Dioksinskandaler på fôrområdet har også forekommet. At bestemmelsene for dioksinkontroll av visse fôrvarer er gjennomgått på nytt er positivt. Det viser at området er grundig vurdert og at det er enighet om gjennomføringen av dioksinkontroll av oljer og fett på et akseptabelt nivå både for å sikre sporbarhet og fôrtrygghet.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2015
Anvendelsesdato i EU
12.11.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 124-129
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.03.2016
Anvendes fra i Norge
14.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1905
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro