Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/110 av 23. januar 2017 om endring av vedlegg IV og X til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr.999/2001 som angår bestemmelser om forebygging, kontroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2017/110 of 23 January 2017 amending Annexes IV and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer TSE-forordningen som angår forebygging, kontroll og utryddelse av sykdommen. Forordningen omhandler også produksjon og handel med levende dyr, samt produkter av animalsk opprinnelse og visse tilfeller av eksport.

Forordningen forbyr bruk av animalsk protein i dyrefôr med visse unntak. Et av unntakene er at det tillates å bruke fiskemel og produkter som inneholder fiskemel til fôr til ikke-drøvtyggere. Det tillates også å bruke fiskemel i melkeerstattinger til ikke-avvendte drøvtyggere. Bestemmelsene sier videre at dette fiskemelet må være produsert i anlegg som kun benyttes til produkter fra akvatiske organismer, med unntak av akvatiske pattedyr. I forordningen defineres akvatiske organismer etter definisjonen gitt i direktiv 2006/88/EU som ikke inkluderer virvelløse dyr med unntak av bløtdyr og krepsdyr. Derfor tillater ikke forordningen produksjon av fiskemel, som skal brukes til dyrefôr, fra ville sjøstjerner og andre oppdrettede virvelløse dyr enn bløtdyr og krepsdyr.

Da disse dyrene ikke utgjør noen fare for overføring av TSE til ikke-drøvtyggere foreslås det en endring som åpner for bruk av ville sjøstjerner og andre oppdrettede akvatiske virvelløse dyr enn bløtdyr og krepsdyr i produksjon av fiskemel. For å beskytte miljøet tillates bruk av sjøstjerner i produksjon av fiskemel kun dersom de kommer fra områder der formering av ville sjøstjerner truer andre akvakulturoppdrett. Vedlegg IV av forordning (EU) nr. 999/2001 endres i henhold til dette.

Vedlegg X av forordningen listefører hurtigtester for overvåkning av TSE hos storfe og småfe. Da diagnosekittet «Prionics Check PrioSTRIP SR» ikke lenger er i produksjon foreslås det å stryke denne over listen av godkjente hurtigtester.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører en endring av Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil ha ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2017
Anvendelsesdato i EU
13.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2017
Anvendes fra i Norge
09.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro