Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/247/EF av 16. mars 2009 som endrer vedtak 2003/322/EF og omhandler fôring av visse arter åtselfugler i Bulgaria med kategori 1 materiale

Commission Decision 2009/247/EC of 16 March 2009 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain species of necrophagous birds in Bulgaria with certain category 1 material

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Skrotter av døde dyr inneholdende SRM (Spesifisert risikomateriale) er kategori 1 materiale som i hovedregel må bearbeides/destrueres i henhold til biproduktforordningen (forordning (EF) nr. 1774/2002). Kommisjonsvedtak 2003/322/EF gir imidlertid visse land tillatelse til å bruke slike skrotter som fôr til enkelte arter utryddelsestruede åtselfugler på visse vilkår.

Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros og Portugal har tidligere fått tillatelse til slik fôring av åtselfugler i hehold til vedtak 2003/322/EF. Nå får også Bulgaria tillatelse til å benytte seg av denne muligheten, og vedtak 2009/247/EF endrer kommisjonsvedtak 2003/322/EF for å åpne for dette.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk da den kun retter seg mot de aktuelle landene - dvs. Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros og Portugal.

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2009
Anvendelsesdato i EU
08.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 163-164
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0247
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro