Fôring av visse pelsdyr i Latvia

Tittel

Kommisjonsvedtak nr. 2009/722/EF av 29. september 2009 som endrer vedtak 2003/324/EF om unntak fra kannibalismeforbudet for fôring av visse pelsdyr i Latvia

Commission Decision 2009/722/EC of 29 September 2009 amending Decision 2003/324/EC as regards a derogation from the intra-species recycling ban for the feeding of certain fur animals in Latvia

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2003/342/EF som gir enkelte land unntak fra forbudet mot gjenbruk innen samme art for å fôre pelsdyr. Unntaket har tidligere kun omfattet Finland og Estland, men denne endringen åpner for at også Latvia kan benytte seg av unntaket. Dette innebærer at enkelte pelsdyrfarmer kan fôre rev, mårhund, og nå også mink, med animalske proteiner fra samme art.

Pelsdyrfarmene som vil benytte seg av dette unntaket må søke særskilt om det. De må blant annet ha et system for å overvåke for TSE (overførbare spongiforme encephalopatier) i dyrene og de må sikre at dyrene ikke vil havne i fôr- eller matkjeden. I tillegg skal myndighetene føre tilsyn med helsetilstanden og det skal testes regelmessig for TSE.

Merknader
Rettsakten retter seg kun mot Estland, Latvia og Finland.

Rettsakten får derfor ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2009
Anvendelsesdato i EU
20.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 165-166
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0722
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro