Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av 6. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1916 of 6 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance bispyribac

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Del B i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder en liste over de aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Godkendelsesperioden for aktivstoffet bispyribac udløber den 31. juli 2021.

(3) Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet. Imidlertid kan godkendelsen af årsager, som ansøgeren ikke har indflydelse på, forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny den. Det er derfor nødvendigt at forlænge godkendelsesperioden i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4) I betragtning af den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at afslutte behandlingen af ansøgninger om fornyelse af godkendelsen for et stort antal aktivstoffer, for hvilke godkendelserne udløber mellem 2019 og 2021, blev der ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016)6104 udarbejdet et arbejdsprogram, hvori aktivstoffer, der ligner hinanden, samles i grupper, og hvori der fastsættes prioriteter på grundlag af sikkerhedsrisici for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5) Da aktivstoffet i denne forordning ikke falder ind under de prioriterede kategorier i gennemførelsesafgørelse C(2016) 6104, bør godkendelsesperioden forlænges med to år, under hensyntagen til den nuværende udløbsdato, bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 om, at det supplerende dossier for et aktivstof skal fremlægges, senest 30 måneder inden godkendelsen udløber, behovet for at sikre en ligelig fordeling af ansvarsområder og arbejde blandt de medlemsstater, der er rapporterende og medrapporterende, og tilgængeligheden af de ressourcer, der er nødvendige med henblik på behandling og beslutningstagning. Godkendelsesperioden for aktivstoffet bispyribac bør derfor forlænges med to år.

(6) Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(7) I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.12.2018
Anvendelsesdato i EU
27.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet