Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2007 av 8. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalen, 6-benzyladenin, acekinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), azadiraktin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaksyl-M, biksafen, bupirimat, Candida oleophila stamme O, klorantraniliprol, dinatriumfosfonat, ditianon, dodin, emamektin, flubendiamid, fluometuron, fluksapyroksad, flutriafol, heksytiazoks, imazamox, ipkonazol, isoksaben, L-askorbinsyre, kalsiumpolysulfid, appelsinolje, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, pendimetalin, penflufen, pentiopyrad, kaliumfosfonater, prosulfuron, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroksulam, kinmerak, S-abscisinsyre, sedaksan, sintofen, natriumsølvtiosulfat, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus WYEC 108, taufluvalinat, tebufenozid, tembotrion, thienkarbazon, valifenalat og zinkfosfid

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2007 of 8 December 2020 amending Implementing Regulation (EC) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-decanol, 1,4-dimethylnaphthalene, 6 benzyladenine, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminium sulfate, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila strain O, chlorantraniliprole, disodium phosphonate, dithianon, dodine, emamectin, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazole, isoxaben, L-ascorbic acid, lime sulphur, orange oil, Paecilomyces fumosoroseus strain Fe9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, potassium phosphonates, prosulfuron, Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, S-abscisic acid, sedaxane, sintofen, sodium silver thiosulfate, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus WYEC 108, tau fluvalinate, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate and zinc phosphide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2022)

Sammendrag av innhold
Alle de 54 aktive stoffene som omfattes av forordningen er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenninger for disse utløper for de aller fleste i første halvdel av 2024, mens enkelte har en godkjenning som utløper allerede i 2022 eller 2023.

Forordningen gir en kortvarig forlengelse av godkjenningsingsperioden for disse stoffene av to ulike grunner:

Enten

• som følge av forordning (EU) 2020/1740 som nylig er fastsatt til erstatning for forordning (EU) nr. 844/2012 om fastsettelse av prosedyrer for behandling av søknader om fornyet godkjenning for aktive stoffer. Den nye forordningen omfatter enkelte nye tidsfrister i forbindelse med søknads- og behandlingsprosessen som gjør det nøvendig å øke någjeldende godkjenningsperiode noe.

eller

• som følge av omfordelingen mellom medlemsland om ansvaret for behanding av søknader om regodkjenning. Denne omfordelingen er gjort for å fordele arbeidsbelastningen mellom de enkelte land bedre, og som har som konsekvens at opprinnelig periode for godkjenning av enkelte stoffer må forlenges noe.

Alles stoffene vil med dette få en godkjenningsperiode som varer til ulike datoer i siste halvdel av 2024 eller første del av 2025.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.12.2020
Anvendelsesdato i EU
12.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
15.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro