Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/378 av 4. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, malation, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme T11, Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/378 of 4 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) strain QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857 and GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) strain AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348, Beauveria bassiana strains ATCC 74040 and GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis strain MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum) strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride (formerly T. harzianum) strain T11, Trichoderma gamsii (formerly T. viride) strain ICC080, Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole and ziram

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2022)

Sammendrag av innhold
De tretti aktive stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Utløpsdatoen for disse godkjenningene er 30. april 2022. Det er for alle stoffene kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over. Opprinelige godkjenninger ville utløpt før revurderingene var ferdigstilt, og vedtak kunne fattes for eventuelt å fornye dem.

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene for hver av stoffene med ett år, dvs. fram til 30 april 2023.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Flere av de aktive stoffene (abamektin, pirimikarb, fosetyl, m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. mars 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2022
Anvendelsesdato i EU
27.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet