Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/726 av 4. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/726 of 4 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances Adoxophyes orana granulovirus and flutriafol

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2022)

Sammendrag av innhold
De aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol har tidligere vært godkjent for å inngå i plantevernmidler. Opprinnelige godkjenningsperioder er senere midlertidig forlenget til 31. august 2024. Tilvirkerne av disse stoffene har nå meldt at de ikke lenger ønsker å opprettholde søknadene om fornyet godkjenning. Det er derfor formelt korrekt å sette stoffenes godkjenningsperiode tilbake til opprinnelig dato, dvs. til 31. januar 2023 for Adoxophyes orana granulovirus og 31. mai 2021 for flutriafol.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Stoffer på nevnte E-liste er kandidater for såkalt substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Adoxophyes orana granulovirus har ikke inngått i plantevernmiddel godkjent for bruk i Norge,

Flutriafol har vært godkjent for bruk i beiset såvare, men det er usikkert om det har vært importert slik såvare til Norge de siste årene.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2021
Anvendelsesdato i EU
08.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
15.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0726
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro