Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/421 av 18. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS 1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H 14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (tidligere “Verticillium lecanii”) stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas klororafis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere “S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (tidligere “T. harzianum”) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere “T. harzianum”) stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (tidligere “T. viride”) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/421 of 18 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) strain QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS 1857 and GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H 14) strain AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348, Beauveria bassiana strains ATCC 74040 and GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, Lecanicillium muscarium (formerly “Verticillium lecanii”) strain Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) strain BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea strains FOC PG 410.3, VRA 1835 and VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis strain MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (formerly “S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (formerly “T. harzianum”) strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride (formerly “T. harzianum”) strains IMI 206040 and T11, Trichoderma gamsii (formerly “T. viride”) strain ICC080, Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole and ziram

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (tidligere »Verticillium lecanii«) stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere »S. griseoviridis«), Trichoderma asperellum (tidligere »T. harzianum«) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere »T. harzianum«) stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (tidligere »T. viride«) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram blev forlænget indtil den 30. april 2020 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/168.

(3) Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(4) Der er desuden fastsat en forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne dichlorprop-P, mepanipyrim, spinosad, trinexapac og fosetyl for at give den nødvendige tid til at foretage vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med proceduren i artikel 13 og 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(5) Da vurderingen af alle disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(6) I betragtning af formålet med artikel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, skal Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(7) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.03.2020
Anvendelsesdato i EU
09.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet