Forlengelse av gyldighetsperioden for typesertifikater for visse fly- og helikoptre utstedt i det tidligere Sovjetunionen

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2008 av 28. mars 2008 om forlengelse av gyldighedsperioden som er omhandlet i artikkel 2c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1702/2003

Commission Regulation (EC) No 287/2008 of 28 March 2008 on the extension of the period of validity of referred to in Article 2c(3) of Regulation (EC) No 1702/2003

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2010)

Sammendrag av innhold
For luftfartøy som faller inn under artikkel 2c i forordning 1702/2003 og tilfredsstiller de spesifikke krav til luftdyktighet som fremkommer der, kan de nasjonale myndigheter i utgangspunktet utstede luftdyktighetsbevis med gyldighet frem til 28. mars 2008. Luftdyktighetsbeviset begrenses til å gjelde de operasjoner fartøyet hadde luftdyktighetsbevis for pr. 28. mars 2007.

Artikkel 2c (3) i forordning 1702/2003 gir kommisjonen anledning til å forlenge gyldighetsperioden referert til i artikkel 2c(2) med inntil 18 måneder, dvs til 28. september 2009. Vilkårene er at prosessen med typesertifisering av den aktuelle flytypen er igangsatt av EASA før 28. mars 2008, og at EASA antar at prosessen kan være avsluttet innen utløpet av den forlengede gyldighetsperioden.

EASA traff 15. februar 2008 en beslutning som innebærer at vilkårene for å forlenge gyldighetsperioden angitt i forordning 1702/2003 artikkel 2c(2) er oppfylt for noen spesifikke typer luftfartøy. EASA opplyser i nevnte beslutning at byrået har mottatt og akseptert søknader om sertifisering og/eller vurdering av typesertifikatene utstedt av sertifiserende myndighet i tidligere Sovjet Unionen. Dette gjleder luftfartøy av typen Antonov AN-26 og AN-26B (fly), og av typen Kamov-32A11BC og Kamov-32A12 (helikopter).

EASA antar at sertifiseringsprosessen for de nevnte flytypene kan være avsluttet innen 28. september 2009, og fvilkåret for forlengelse av gyldighetstiden er dermed oppfylt. Kommisjonen har på denne bakgrunn vedtatt forordning 287/2008 (forordningen som dette notatet omhandler) som forlenger gyldighetstiden for de nevnte typene av luftfartøy til 28. september 2009.

Merknader
Forordningen har vært forelagt Luftfartstilsynet til uttalelse. Luftfartstilsynet har lagt til grunn at forordning 287/2008 ikke vil ha konsekvenser i Norge, og det foreligger derfor ingen merknader til saken.

Sakkyndige instansers merknader
Som følge av at forordningen ikke antas å ha konsekvenser for Norge har departementet ikke funnet det nødvendig å innhente synspunkter fra andre instanser enn Luftfartstilsynet.

Vurdering
Forordning 287/2008 gjelder forlengelse av gyldighetsperiode for luftdyktighetsbevis for russiske luftfartøytyper som pr i dag ikke opererer i Norge. Forordningen anses derfor ikke å ha konsekvenser for norske forhold.

Status
Forordningen ble innlemmet i eøs-avtalen ved eøs komiteens beslutning 7. november 2008. Gjennomført i norsk rett ved Luftfartstilsynets forskrift av 8. november 2008 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EF) 1702/2003 av 20. november 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjonss- og produksjonssorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Forskriften trådte i kraft 8. november 2008

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.03.2008
Anvendelsesdato i EU
30.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 79-80
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2008
Anvendes fra i Norge
08.11.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0287
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro