Forlengelse og forsterking av importrestriksjoner overfor Burma - Myanmar

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 383/2011 av 18. april 2011 som endrer forordning (EF) nr. 194/2008 om forlengelse og forsterking av de restriktive tiltak overfor Burma/Myanmar

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 28. oktober 1996 indførte Rådet, der var bekymret over de manglende fremskridt hen imod demokratisering og over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Burma/Myanmar, ved fælles holdning 1996/635/FUSP visse restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar. Disse foranstaltninger blev efterfølgende forlænget og ændret ved fælles holdning 2000/346/FUSP, ophævet og erstattet af fælles holdning 2003/297/FUSP, og derefter forlænget ved fælles holdning 2004/423/FUSP, styrket ved fælles holdning 2004/730/FUSP, ændret ved fælles holdning 2005/149/FUSP og forlænget og ændret ved fælles holdning 2005/340/FUSP. Rådet vedtog desuden fælles holdning 2006/318/FUSP i betragtning af den politiske situation i Burma/Myanmar, kendetegnet ved:

— de militære myndigheders manglende indledning af substansdrøftelser med den demokratiske bevægelse om en proces, der kan føre til national forsoning, respekt for menneskerettighederne og demokrati

— den manglende tilladelse til at afholde et ægte og åbent nationalt konvent

— den fortsatte tilbageholdelse af Daw Aung San Suu Kyi, andre medlemmer af Nationalforbundet for Demokrati (NLD) og andre, der tilbageholdes af politiske årsager

— den fortsatte chikane mod NLD og andre organiserede politiske bevægelser

— den vedvarende grove krænkelse af menneskerettighederne, bl.a. i form af en manglende indsats for at udrydde tvangsarbejde i henhold til henstillingerne i den rapport, som Den Internationale Arbejdsorganisations gruppe på højt plan udsendte i 2001, og henstillinger og forslag fra senere ILO-missioner og

— den seneste udvikling såsom de hindringer, der i stigende grad lægges i vejen for de internationale og ikke-statslige organisationers arbejde.

(2) Fælles holdning 2006/318/FUSP fastsatte derfor, at de restriktive foranstaltninger over for militærregimet i Burma/ Myanmar og de personer, der nyder godt af regimet, eller som aktivt modarbejder national forsoning, respekt for menneskerettighederne og demokrati, skal opretholdes. De restriktive foranstaltninger i fælles holdning 2006/318/FUSP omfattede bl.a. en våbenembargo, et forbud mod teknisk bistand, finansieringsmidler og finansiel bistand i forbindelse med militæraktiviteter, et forbud mod eksport af udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, samt indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende medlemmer af Burmas/Myanmars regering og alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er knyttet til den, et rejseforbud for disse fysiske personer samt et forbud mod at yde lån eller kreditter til statsejede burmesiske virksomheder og mod at erhverve eller udvide en deltagelse i sådanne virksomheder.

(3) Nogle af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar blev gennemført på fællesskabsplan ved Rådets forordning (EF) nr. 817/2006 af 29. maj 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 798/2004.

(4) Som reaktion på de burmesiske myndigheders brutale undertrykkelse af fredelige demonstranter i september 2007 og de fortsatte alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Burma/Myanmar besluttede Rådet den 19. november 2007 at indføre yderligere restriktive foranstaltninger over for det burmesiske militærregime end de foranstaltninger, der allerede er i kraft i medfør af fælles holdning 2006/318/FUSP.

(5) Fælles holdning 2007/750/FUSP fastsatte nye restriktive foranstaltninger over for visse former for import fra, eksport til og investeringer i Burma/Myanmar med sigte på landets træindustri og visse udvindingsindustrier. Rådet opfordrede også til at udvide anvendelsesområdet for de eksisterende restriktioner over for investeringer i virksomheder, der ejes eller kontrolleres af personer eller enheder med tilknytning til militærregimet, og udvide kategorierne af personer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, til også at omfatte andre højtstående tjenestegørende burmesisk militærpersoner.

(6) I over ti år har Rådet og det internationale samfund gentagne gange fordømt det burmesiske regimes anvendelse af tortur, summariske og vilkårlige henrettelser, tvangsarbejde, misbrug af kvinder, politiske anholdelser, tvangsfordrivelse af befolkningen og begrænsninger af de grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed, fri bevægelighed og forsamlingsfrihed. På baggrund af regimes vedvarende og fortsatte alvorlige krænkelser af de grundlæggende rettigheder, herunder den nylige brutale undertrykkelse af fredelige demonstrationer, skal de restriktive foranstaltninger i denne forordning bidrage til at fremme respekten for de grundæggende rettigheder og derved tjene til at beskytte den offentlige moral.

(7) De nye restriktive foranstaltninger er rettet mod sektorer, som er en indtægtskilde for militærregimet i Burma/ Myanmar. De nye restriktive foranstaltninger finder derfor anvendelse på træ og træprodukter, kul, guld, sølv, visse uædle metaller, ædelsten og halvædelsten. I disse sektorer er der indført visse restriktive foranstaltninger på import, eksport og investeringer. Listen over enheder, som skal være omfattet af de nye restriktioner for investering og finansiel bistand til eksport, bør svare til den liste, der er oprettet i bilag I til fælles holdning 2007/750/FUSP, som omfatter enheder i Burma/Myanmar, der er involveret i de pågældende sektorer.

(8) Restriktionerne skal forhindre personer under EF’s jurisdiktion i at få fordel af handel, som fremmer eller på anden måde letter gennemførelsen af politikker, som krænker international lov og er i modstrid med principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende friheder og retsstaten, der er fælles for alle medlemsstaterne.

(9) Anvendelsesområdet for det investeringsforbud, der blev indført ved forordning (EF) nr. 817/2006, bør tilpasses til fælles holdning 2007/750/FUSP, og listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i den forordning, bør ajourføres.

(10) Listen over udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, bør ajourføres på grundlag af ekspertudtalelser og under hensyntagen til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(11) Visse af ovennævnte foranstaltninger falder ind under EF-traktatens anvendelsesområde, og for navnlig at sikre, at de økonomiske operatører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde, er der behov for fællesskabslovgivning til gennemførelsen heraf for Fællesskabets vedkommende.

(12) Af klarhedshensyn bør der vedtages en ny tekst, der indeholder alle relevante bestemmelser med ændringer, og som træder i stedet for forordning (EF) nr. 817/2006, som bør ophæves.

(13) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.04.2011
Anvendelsesdato i EU
19.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet