Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat