Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 av 16. oktober 2018 om forlengelse av godkjenningen av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvendte smågriser og slaktegriser og om oppheving av forordning (EF) nr. 1730/2006 og forordning (EF) nr. 1138/2007 (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1550 of 16 October 2018 concerning the renewal of the authorisation of benzoic acid as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening and repealing Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2019)

Sammendrag av innhold
Regodkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen andre avtekniske tilsetningsstoffer. Produktet er søkt godkjent for avvent smågris og slaktegris. Produktet har effekt på pH i urinen og har vist seg å kunne ha gode effekter til smågris i forhold til å forebygge mot diare. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.10.2018
Anvendelsesdato i EU
06.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2019
Anvendes fra i Norge
12.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1550
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro