Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av difenakum som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1379 of 25 July 2017 renewing the approval of difenacoum as an active substance for use in biocidal products of product-type 14

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Biocidforordningens artikkel 12-16 beskriver krav og prosedyrer for vurdering av fornyet godkjenning av aktivstoffer. Forordning (EU) 2017/1379 gir fornyet godkjenning av difenakum som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter muse- og rottemidler. Difenakum regnes som en substitusjonskandidat i henhold til biocidforordningens artikkel 10(1) a og e.

Godkjenning av produkter er underlagt følgende generelle betingelser;

1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet knyttet til bruk som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. I tillegg skal produktvurderingen, i hht. punkt 10 av vedlegg VI i biocidforordningen, inkludere en vurdering av hvorvidt betingelsene i artikkel 5(2) i biocidforordningen oppfylles.

2. Produkter skal bare godkjennes for bruk i medlemsland hvor minst en av betingelsene i biocidforordningens artikkel 5(2) oppfylles.

3. Nominell konsentrasjon av difenakum i produktet skal ikke overstige 75 mg/kg.

4. Produkter skal inneholde bitterstoff og fargestoff.

5. Produkter skal ikke godkjennes i form av sporingspulver.

6. Produkter i form av andre kontaktformuleringer enn sporingspulver skal bare godkjennes for bruk av utdannede yrkesbrukere innendørs i områder utilgjengelig for barn og ikke-måldyr.

7. Bare produkter som er klar-til-bruk kan godkjennes.

8. Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet skal minimeres ved at alle egnede og tilgjengelige risikoreduserende tiltak vurderes og brukes. Disse omfatter f.eks. at bruken, når det er mulig, begrenses til yrkesbrukere eller utdannede yrkesbrukere og at det fastsettes supplerende spesifikke betingelser for hver brukerkategori.

9. Døde dyr og åte som ikke er spist skal bortskaffes i samsvar med lokale bestemmelser. Bortskaffelsesmetoden skal beskrives spesifikt i produktbeskrivelsen i den nasjonale godkjenningen og være angitt på produktets etikett.

I tillegg til de generelle bestemmelsene er godkjenning av produkter til bruk av allmennheten underlagt følgende betingelser;

1. Produkter skal bare godkjennes for bruk i solide og sikre åtestasjoner.

2. Produkter skal kun leveres med maksimal mengde åte per pakke:

1. For produkter kun mot mus:
1. Åte i form av korn, pellets eller pasta: 50 g.
2. Åte i form av voksblokker: 100 g.

2. For produkter kun mot rotter eller mot mus og rotter:
1. Åte i form av korn, pellets eller pasta: 150 g.
2. Åte i form av voksblokker: 300 g.

3. Produkter mot Rattus norwegicus og Rattus rattus skal kun godkjennes for bruk innendørs eller i og rundt bygninger.

4. Produkter mot Mus musculus skal kun godkjennes for innendørs bruk.

5. Produkter skal ikke godkjennes til bruk ved permanent utlegging eller intervallutlegging av åte.

6. Personer som gjør produkter tilgjengelig på markedet skal sikre at produktene ledsages av informasjon om den risiko som er forbundet med antikoagulerende muse- og rottemidler generelt, om tiltak for å redusere bruken til et nødvendig minimum og passende forholdsregler.

7. Produkter i form av åteformuleringer i løs vekt, f.eks. korn eller pellets, må kun godkjennes i formuleringer som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponering av mennesker og miljøet.

I tillegg til de generelle bestemmelsene er godkjenning av produkter til bruk av yrkesbrukere underlagt følgende betingelser;

1. Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakk, i åpne områder eller på avfallsdeponi.

2. Produkter skal ikke godkjennes til bruk ved permanent utlegging eller intervallutlegging av åte.

3. Produkter skal bare godkjennes for bruk i solide og sikre åtestasjoner.

4. Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet skal sikre at produktene ikke leveres til allmennheten.

I tillegg til de generelle bestemmelsene er godkjenning av produkter til bruk av utdannede yrkesbrukere underlagt følgende betingelser;

1. Produktene kan godkjennes for bruk i kloakk, i åpne områder eller på avfallsdeponi.

2. Produkter kan godkjennes for bruk i tildekkede og beskyttede åtepunkter, så lenge de gir samme beskyttelse for ikke-måldyr og mennesker som solide og sikre åtestasjoner.

3. Produkter skal ikke godkjennes til bruk ved intervallutlegging av åte.

4. Produkter skal kun godkjennes til bruk ved permanent utlegging på steder med høy fare for reinvasjon når andre bekjempelsesmetoder har vist seg å være utilstrekkelig.

5. Personer som gjør produkter for utdannede yrkesbrukere tilgjengelig på markedet skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn utdannede yrkesbrukere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. juli 2017 og publisert i OJ 26. juli 2017.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. juli 2017 og publisert i OJ 26. juli 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.07.2017
Anvendelsesdato i EU
15.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 555-560
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2017
Anvendes fra i Norge
21.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1379
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro