Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/195 av 3. februar 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene for flere aktive stoffer oppført i del B av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 (fornyingsprogramet AIR IV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/195 of 3 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of several active substances listed in Part B of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 686/2012 (AIR IV renewal programme)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen av de 45 aktive stoffene som forordningen omfatter utløper i perioden 2019 til 2021. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer. Vurderingen av disse søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig av gjeldende godkjenning vil kunne utlløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Stoffene har fått forlenget godkjenningen til juli eller august i henholdsvis 2020, 2021 eller 2022, avhengig bl.a. av når opprinnelig godkjenning går ut og om stoffet er et lavrisikostoff eller ikke. Vurderingen av stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) nr. 1107/2009 i henhold til EUs revurderingsprogram AIR-4.

Merknader
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene er vurdert etter kriteriene i 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av aktive stoffene søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2017
Anvendelsesdato i EU
24.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0195
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro