Forlenget gyldighet av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket til bestemte produkter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/962/EF av 15. desember 2008 om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF, 2005/341/EF og 2005/343/EF for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision of 15 December 2008 amending Decisions 2001/405/EC, 2002/255/EC, 2002/371/EC, 2002/740/EC, 2002/741/EC, 2005/341/EC and 2005/343/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 25.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2008/962/EF omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere vedtak angående miljømerking. Syv produktgrupper er omfattet av vedtaket: Mykpapir-produkter, TV-apparater, tekstilprodukter, madrasser, kopipapir og grafisk papir, PC-er samt bærbare PC-er.

For myk-papir, TV-apparater, tekstilprodukter og madrasser er revisjonen av miljømerkingskriteriene avsluttet og nye kriteriene vedtatt. For de andre produktgruppene regner man med at nye kriterier foreligger i løpet av 2009.

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking i Norge vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Barne- og likestillingsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2008
Anvendelsesdato i EU
08.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 74-75
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0962
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro