Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/134 av 4. februar 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Akanthomyces muscarius stamme Ve6 (tidligere Lecanicillium muscarium stamme Ve6) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/134 of 4 February 2021 renewing the approval of the low-risk active substance Akanthomyces muscarius strain Ve6 (formerly Lecanicillium muscarium strain Ve6) in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Akanthomyces muscarius stamme Ve6 (tidligere kalt Lecanicillium muscarium strain Ve6) regodkjennes som lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 29. februar 2036. Stoffet er en naturlig forekommende sopp som vurderes til å ha lav risiko for mennekser, dyr og miljø. Det har vært brukt som plantvernmiddel over en lengre periode uten at det registrert negative påvirkninger på noen andre organismer enn målorganismene. Det er derfor ved vurderingen av søknad om regodkjenning av stoffet ikke framkommet betenkeligheter av betydning, og det er ansett at kriteriene for ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Stoffet flyttes med dette fra liste A til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Akanthomyces muscarius inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Det aktive stoffet er beregnet på bruk til insektbekjempelse i diverse grønnsak-, frukt- og prydplantekulturer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 5. februar 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2021
Anvendelsesdato i EU
01.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2021
Anvendes fra i Norge
27.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0134
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro