Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2049 av 24. november 2021 om fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2049 of 24 November 2021 renewing the approval of the active substance cypermethrin as a candidate for substitution in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)<

(1) Ved Kommissionens direktiv 2005/53/EF blev cypermethrin opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet cypermethrin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. oktober 2022.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af cypermethrin inden for den tidsfrist, der er fastsat i samme artikel.

(5) Ansøgerne har fremlagt de supplerende dossierer som påkrævet i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede et udkast til vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde det for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Kommissionen den 8. maj 2017.

(7) Autoriteten gjorde det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden. Autoriteten fremsendte ligeledes udkastet til vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgerne og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og iværksatte en offentlig høring om den. Autoriteten videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen.

(8) Den 8. august 2018 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion om, hvorvidt cypermethrin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Efter drøftelser med medlemsstaterne gav Kommissionen autoriteten mandat til at undersøge yderligere risikobegrænsende foranstaltninger, som ikke var medtaget i autoritetens konklusion. Autoriteten angav i sin erklæring om risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende cypermethrin, som blev offentliggjort den 4. oktober 2019, niveauet for den nødvendige afdriftsreduktion, samt hvilke foranstaltninger der ville være nødvendige for at påvise lav risiko for organismer uden for målgruppen, navnlig vandorganismer og leddyr, der ikke er målarter, herunder bier. Kommissionen forelagde et udkast til vurderingsrapport vedrørende fornyelse af godkendelsen af cypermethrin for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 24.-25. januar 2019.

(9) For så vidt angår kriterierne for identifikation af hormonforstyrrende egenskaber, som blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2018/605, finder Kommissionen på grundlag af de foreliggende videnskabelige oplysninger, som er sammenfattet i autoritetens konklusion, at cypermethrin ikke skal anses for at have hormonforstyrrende egenskaber.

(10) Kommissionen opfordrede ansøgerne til at fremsætte deres bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, til rapporten vedrørende fornyelse. Ansøgerne fremsatte bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(11) De repræsentative anvendelsesformål er sprøjtning udendørs, for hvilke godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt, forudsat at der træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre det krævede beskyttelsesniveau for vandorganismer og leddyr, der ikke er målarter, herunder bier. Det er derfor med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder cypermethrin, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt, forudsat at der er fastsat passende betingelser og begrænsninger i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(12) Risikovurderingen for fornyelse af godkendelsen af cypermethrin er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser de anvendelsesformål, hvortil plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cypermethrin, kan godkendes. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat være begrænset til anvendelse som insekticid.

(13) Kommissionen betragter imidlertid cypermethrin som kandidat til substitution i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Da cypermethrin er en blanding af otte isomerer og indeholder en betydelig andel ikke-aktive isomerer, opfylder det betingelsen i punkt 4, fjerde led, i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(14) Godkendelsen af cypermethrin som kandidat til substitution bør derfor fornyes.

(15) Det er dog, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende data.

(16) For at øge tilliden til nævnte konklusion om, at cypermethrin ikke har hormonforstyrrende egenskaber, bør ansøgerne fremlægge en opdateret vurdering, jf. punkt 2.2, litra b), i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, i forhold til kriterierne i punkt 3.6.5 og 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som ændret ved forordning (EU) 2018/605, og i overensstemmelse med retningslinjerne for identifikation af hormonforstyrrende stoffer.

(17) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(18) Godkendelsesperioden for cypermethrin blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1449 forlænget til den 31. oktober 2022 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstoffet udløber. Da der er truffet afgørelse om fornyelse forud for denne forlængede udløbsdato, må nærværende forordning dog nødvendigvis finde anvendelse hurtigst muligt.

(19) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet