Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/196 av 13. februar 2020 om fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, slakekalkuner, kalkuner oppdrettet for avl og fuglearter av mindre økonomisk betydning (unntatt eggleggende fugler) og prydfugler, og oppheving av forordning (EF) nr. 1458/2005, nr. 1380/2007 og nr. 1096/2009 og gjennnomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/196 of 13 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger CBS 109.713 as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor avian species (except laying birds) and ornamental birds and repealing Regulations (EC) No 1458/2005, (EC) No 1380/2007, (EC) No 1096/2009 and Implementing Regulation (EU) No 843/2012 (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 109.713) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for slaktekylling, slaktekalkun, kalkuner oppdrettet for avl og fuglearter av mindre økonomisk betydning (unntatt eggleggende fugler) og prydfugler. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2020
Anvendelsesdato i EU
05.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2020
Anvendes fra i Norge
06.11.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0196
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro