Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/508 av 23. mars 2021 om fornya godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar, og om oppheving av forordning (EU) nr. 170/2011 (innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/508 of 23 March 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for weaned piglets and repealing Regulation (EC) No 170/2011 (holder of authorisation: Prosol S.p.A.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Biosprint som er et preparat bestående av levende celler fra Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Det er søkt regodkjent som avlteknisk tilsetningsstoff for avvent smågris. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Ved fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å demonstrere effekt på nytt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2021
Anvendelsesdato i EU
13.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0508
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro