Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2119 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar (avvande), slaktekyllingar, livkyllingar, alle mindre utbreidde fugleartar meinte for slakt og alle mindre utbreidde fugleartar som vert fôra opp for eggproduksjon, og om oppheving av forordning (EU) nr. 1117/2010 og (EU) nr. 849/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2119 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for all porcine species (weaned), chickens for fattening, chickens reared for laying, all minor avian species for fattening and all minor avian species reared for laying and repealing Regulations (EU) No 1117/2010 and (EU) No 849/2012 (holder of authorisation Vetagro SpA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat bestående av en blanding av sorbinsyre (16,7%), sitronsyre (25%), tymol (1,7%) og vanillin (1%). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen ‘andre avltekniske tilsetningsstoffer’ for slaktekylling, livkylling, alle mindre fuglearter til slakt og avl, og avvent smågris. I den fornyede godkjenningen er preparatet også godkjent for alle svinearter (avvent). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har effekt over et minsteinnhold på 200 mg/kg fullfôr for slaktekylling, livkylling og mindre fuglearter, og 1000 mg/kg fullfôr for alle svinearter. Preparatet skal merkes med at når ulike kilder til sorbinsyre og/eller sitronsyre benyttes i fôret må ikke totalt størsteinnhold for disse overskrides.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

EØS



EFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2119
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro