Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1448 av 3. september 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1448 of 3 September 2021 renewing the approval of the active substance calcium carbonate as a low-risk substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Calciumcarbonat blev ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet calciumcarbonat, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. august 2022.

(4) Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet calciumcarbonat inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede et udkast til vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde det for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Kommissionen den 23. oktober 2019. Autoriteten gjorde det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden. Autoriteten fremsendte ligeledes udkastet til vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og iværksatte en offentlig høring om den. Autoriteten videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen.

(7) Den 9. februar 2021 meddelte autoriteten Kommissionen sin konklusion om, hvorvidt calciumcarbonat kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8) Kommissionen forelagde en vurderingsrapport vedrørende fornyelse samt et udkast til forordning om calciumcarbonat for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 19. maj 2021.

(9) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens konklusion og, i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, til bemærkninger til rapporten vedrørende fornyelse. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet calciumcarbonat, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(11) Risikovurderingen for fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet calciumcarbonat er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser de anvendelsesformål, hvortil plantebeskyttelsesmidler, der indeholder calciumcarbonat, kan godkendes. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som afskrækningsmiddel.

(12) Kommissionen mener endvidere, at calciumcarbonat er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Calciumcarbonat er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5.1 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Godkendelsen af calciumcarbonat som lavrisikostof bør derfor fornyes.

(13) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14) Godkendelsesperioden for calciumcarbonat blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/745 forlænget til den 31. august 2022 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstoffet udløber. Men da en afgørelse om fornyelse er blevet truffet forud for udløbet af denne forlængede godkendelsesperiode, bør nærværende forordning begynde at finde anvendelse inden denne dato.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.09.2021
Anvendelsesdato i EU
01.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet