Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/437 av 16. mars 2022 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karbondioksid som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/437 of 16 March 2022 renewing the approval of the active substance carbon dioxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2022)

Sammendrag av innhold
Karbondioksid regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 30. april 2037. Det er satt visse vilkår ved stoffet bl.a. om maksimal mengde av ulike urenheter. Det er også påpekt at ved godkjenning av et plantevernmiddel som inneholder karbondioksid som aktivt stoff, skal det settes klare krav om god utlufting i lagerrom der middelet er brukt før personer går inn i rommet. Det skal videre være god avstand i omgivelsene rundt et lagerrom ved utlufting.

Stoffet flyttes med denne regodkjenningen fra liste A til i liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Karbondioksid inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet for bruk som insektmiddel i lagret korn, tobakk, te, krydder m.m.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 17. mars 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2022
Anvendelsesdato i EU
06.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet