Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/967 av 16. juni 2021 om fornya godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og om oppheving av forordning (EU) nr. 350/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/967 of 16 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EU) No 350/2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoffer) for alle dyr. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø når størsteinnholdet for mangan opprettholdes; 100 mg Mn/kg fullfôr for fisk og 150 mg MN/kg fullfôr for andre dyr enn fisk. For fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å demonstrere effekt på nytt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.06.2021
Anvendelsesdato i EU
07.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2021
Anvendes fra i Norge
21.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0967
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro