Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyelse av godkjenningen av organisk selen produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og nr. 634/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/804 of 17 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives for all animal species and repealing Regulations (EC) No 1750/2006 and No 634/2007

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
To selenpreparater produsert fra to stammer av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-3060 og NCYC R397) ble i 2006 og 2007 godkjent som fôrtilsetningsstoff (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: sporstoffer), for alle dyr, og godkjenningen er nå søkt fornyet. Tillatte tilsatte mengde for total selen er 0,50 mg Se/kg fôr og for organisk selen 0,20 mg Se/kg fôr. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. Analysemetoden for disse to selenpreparatene er oppdatert fra de tidligere godkjenningene. Det er gitt en overgangsperiode hvor det er anledning å omsette produktene med nåværende merking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet