Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2118 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og om oppheving av forordning (EU) nr. 514/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2118 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of Pediococcus pentosaceus DSM 16244 as a feed additive for all animal species and repealing Regulation (EU) No 514/2010

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) ble i 2010 godkjent som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen ensileringsmidler for alle dyr (forordning 514/2010), og godkjenningen er nå fornyet. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Anbefalt minsteinnhold når det ikke brukes sammen med andre ensileringsmidler er 1x108 CFU/kg organisk materiale.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2118
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro