Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2314 av 25. november 2022 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Pythium oligandrum stamme M1 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2314 of 25 November 2022 renewing the approval of the active substance Pythium oligandrum strain M1 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 12.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.6.2023)

Sammendrag av innhold

Pythium oligandrum stamme M1 regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 28. februar 2038. Ved vurderingen for regodkjenning er stoffet særskilt vurdert med tanke på eventuelle hormonsforstyrrende egenskaper, men uten at det er funnet risiko for dette. Det har ved vurderingen av søknaden om regodkjenning av stoffet ikke framkommet betenkeligheter av betydning, og det er ansett at kriteriene for ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

Stoffet flyttes med denne regodkjenningen fra liste A til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Pythium oligandrum stamme M1 inngår i preparatene Polygandron WP, Polygandron TTP, Polygandron STP og Polyversum WP som er godkjent for det norske markedet. Bruksområdeene er potet settepotet, korn, oljevekster og bete.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 28. november 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2022
Anvendelsesdato i EU
18.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.07.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet