Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/857 av 27. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkesauer og melkegeiter og oppheving av forordning (EF) nr. 226/2007 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/857 of 27 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for dairy sheep and dairy goats and repealing Regulation (EC) No 226/2007 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) ble i 2007 godkjent som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe: midler som stabiliserer tarmfloraen) for melkeproduserende sau og geit, og godkjenningen er nå søkt fornyet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å fortsatt være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.05.2019
Anvendelsesdato i EU
17.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet