Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 av 29. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringslam, melkegeiter, melkesauer, melkebøfler, hester og oppfôringssvin og om oppheving av forordning (EF) nr. 1447/2006, nr. 188/2007, nr. 232/2009, nr. 186/2007 og nr. 209/2008 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/899 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for lambs for fattening, dairy goats, dairy sheep, dairy buffaloes, horses and pigs for fattening and repealing Regulations (EC) No 1447/2006, No 188/2007, No 232/2009, No 186/2007 and No 209/2008 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Saccharomyces cerevisiae (CNCM I‐4407) ble i 2006 godkjent som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe: midler som stabiliserer tarmfloraen) for en rekke dyr, og godkjenningen er nå søkt fornyet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i de eksisterende godkjenningene, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å fortsatt være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt med de gitte minstedoser som er gitt for de ulike dyrene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
23.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0899
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro