Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer til lam og hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/149 av 4. februar 2020 om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til lam og hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert i Unionen ved Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/149 of 4 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for lambs and horses and repealing Regulations (EC) No 1293/2008 and No 910/2009 (holder of authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen midler som forbedrer fordøyelsen for lam og som midler som stabiliserer tarmfloraen for hest. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2020
Anvendelsesdato i EU
25.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0149
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro