Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1426 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis DSM 19670 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1426 of 31 August 2021 concerning the authorisation of serine protease produced by Bacillus licheniformis DSM 19670 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation: DSM Nutritional Products Ltd., represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af serinprotease produceret af Bacillus licheniformis (DSM 19670). Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer« af serinprotease produceret af Bacillus licheniformis (DSM 19670) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 27. januar 2021, at serinprotease produceret af Bacillus licheniformis (DSM 19670) under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet bør betragtes som hudirriterende, potentielt hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet potentielt kan være effektivt til slagtekyllinger. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af serinprotease produceret af Bacillus licheniformis (DSM 19670) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2021
Anvendelsesdato i EU
21.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet