Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1426 av 31. august 2021 om godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis DSM 19670 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd., representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1426 of 31 August 2021 concerning the authorisation of serine protease produced by Bacillus licheniformis DSM 19670 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation: DSM Nutritional Products Ltd., represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet serinprotease framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Bacillus licheniformis (DSM 19670) som avlsteknisk tilsetningsstoff for slaktekylling. Tilsetningsstoffet inneholder ikke rekombinant DNA eller rester av mikroorganismen. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har også effekt over et minsteinnnhold på 15 000 PROT/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2021
Anvendelsesdato i EU
21.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2022
Anvendes fra i Norge
21.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1426
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro