Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malene for offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1843 of 23 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 as regards the scope of application of the template for disclosing premiums, claims and expenses by country

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon i rapporten om solvens og finansiell stilling til tilsynsmyndighetene.

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (2452/2015). Endringene er begrenset til å gjelde offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader. Hensikten med endringen er å klargjøre i hvike tilfeller foretakene ikke trenger å offentliggjøre det aktuelle skjemaet S05.02 om premier, erstatninger og kostnader.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer saken som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2018
Anvendelsesdato i EU
16.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet