Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings– og gjenforsikringsforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/467 of 30 September 2015 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for several categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen inneholder endringer i gjennomføringsbestemmelsene (kommisjonsforordning (EU) 2015/35) til Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF). Endringene omfatter beregningen av kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer, europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) og aksjer handlet på multilaterale handelsfasiliteter. Videre presiseres og utvides omfanget av overgangsordningen for beregning av kapitalkravet for aksjerisiko. Forordningen inneholder også noen korreksjoner av trykkfeil i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

Status
Kommisjonsforordningen ble publisert 30. september 2015, og har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2015
Anvendelsesdato i EU
02.04.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0467
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro