Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2017 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the adjusted factors to calculate the capital requirement for currency risk for currencies pegged to the euro in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden angir risikofaktorer som skal benyttes til beregning av kapitalkrav for valutarisiko under Solvens II, i de tilfeller der den ene valutaen er euro og den andre er bundet til euroen, eller der begge valutaer er bundet til euroen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Presiseringen av beregningen av kapitalkravet for valutarisiko gjelder bare for valutaer knyttet til euro, og er derfor lite relevant for norske forsikringsforetak . Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer kravene til beregning av solvenskapitalkravet i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2015
Anvendelsesdato i EU
02.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro